SANIKO Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o. jest firmą zajmującą się usługami komunalnymi polegającymi w głównej mierze na wywozie nieczystości stałych, usługach pogrzebowych, pracach czystościowo-porządkowych na terenach zewnętrznych i wewnętrznych oraz utrzymaniem zieleni. Świadczymy również drobne usługi remontowo-budowlane.

Usługi pogrzebowe

Kompleksowe usługi pogrzebowe – przewóz, przechowywanie w chłodni, przygotowanie zwłok do pogrzebu, duży wybór trumien, usługi cmentarne, kamieniarskie, grobowce, własna kaplica, autokarawany.

Wywóz odpadów

Harmonogramy wywozu odpadów na rok 2015 dla Myszkowa – dzielnice Centrum, Mijaczów, Będusz, Mrzygłów, Nowa Wieś, Pohulanka.

PSZOK

PSZOK – Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, znajduje się na terenie Spółki „SANiKO” w Myszkowie przy ul. Prusa 70.

Kontakt

Saniko Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Myszków


1


Myszków, dn. 28.09.2015r.
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o.
42-300 Myszków, ul. Bolesława Prusa 70
L.dz. 1270 /2015


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( teksy jednolity Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907 ze zm.) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o. w Myszkowie, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Sukcesywną dostawę oleju napędowego do urządzenia dozującego olej napędowy, o pojemności 5 000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „SANIKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nr 1/ZK/2015

Wybrano ofertę Wykonawcy:

„RESCO TRADE” Sp. z o. o., ul. Postolińska 8, 51-126 Wrocław, z ceną brutto 3,97 zł za 1 litr oleju napędowego z zaoferowanym upustem w wys. 0,20 zł za 1 litr – liczba przyznanych punktów – 100,00.

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – cena jako jedyne kryterium wyboru.

Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny:

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Upust ofertowy

Cena oferty brutto po upuście

Liczba punktów w kryterium cena 100%

1

„PETROL” Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie

- 0,12 zł / l

4,07 zł / l

97,54 pkt.

2

„PETROJET” Sp. z o. o.
Kieszek 52
26-670 Pionki

- 0,15 zł / l

4,03 zł / l

98,51 pkt.

3

„RESCO TRADE” Sp. z o. o.
Ul. Postolińska 8
51-126 Wrocław

- 0,20 zł / l

3,97 zł / l

100,00 pkt.

4

„BORIM” Sp. z o. o.
ul. Bielska 50
43-200 Pszczyna

- 0,12 zł / l

4,07 zł / l

97,54 pkt.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta wybrana została za najkorzystniejszą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj, po upływie 5 dni od dnia przekazania ww. informacji za pomocą faksu do Wykonawców.

Janusz Trąbski

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Sp. z o. o.
ul. Prusa 70, 42-300 Myszków
Tel. +48 343132324
Faks: +48 343131947
Strona: www.saniko.pl

Dane spółki:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Sp. z o.o.
42-300 Myszków, ul. Prusa 70
NIP 577-16-73-679
REGON 150365691
KRS 0000113756
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 3.909.020,00 PLN


2


NAJNOWSZE INWESTYCJE SANIKO Sp. z o.o.